91 431-57-45 +48 501-284-624

Oferty - Oferta nr 411060

 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/1
 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/2
 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/3
 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/1
 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/2
 • działka na sprzedaż Szczecin Dąbie - 411060/3

Na sprzedaż działka budowlana w Szczecin - Dąbie.

Dostępne media w drodze przy działce: prąd, woda, gaz

Brak kanalizacji - do wykonania szambo lub przydomowa oczyszczalnia.

Działka jest objęte Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

UCHWAŁA NR XXXV/950/17 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego `Trzebusz - Chełszcząca` w Szczecinie

Teren elementarny D.D.6108.U,P,S

Ustalenia funkcjonalne:

1) przeznaczenie terenu: zabudowa usługowa, produkcyjna, magazynowa i składy;

2) zakazuje się realizacji usług w zakresie oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej;

3) dopuszcza się usługi m.in. w zakresie:

a) logistyki, transportu, telekomunikacji, działalności w ramach parku technologicznego;

b) działalności socjalnej towarzyszącej głównej funkcji terenu,

c) handlu detalicznego i hurtowego;

4) dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży poniżej 2000 m2;

5) dopuszcza się lokalizację wydzielonych parkingów dla samochodów ciężarowych;

6) dopuszcza się lokalizację mieszkań funkcyjnych;

7) w wydzieleniu wewnętrznym 1.U ustala się usługi, z dopuszczeniem między innymi lokalizacji mieszkania funkcyjnego, budynku administracyjno - socjalnego.

Ustalenia ekologiczne:

1) minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w granicach działki budowlanej: 25%;

2) w wyznaczonym pasie korytarza ekologicznego, oznaczonym na rysunku planu, obowiązują ustalenia § 6 ust. 2 pkt 6.

3. Ustalenia kompozycji, form zabudowy i sposobu zagospodarowania terenu:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy oznaczone na rysunku planu;

2) maksymalna powierzchnia zabudowy w granicach działki budowlanej: 75%;

3) wskaźnik intensywności zabudowy w granicach działki budowlanej: od 0,0 do 1,5;

4) maksymalna wysokość zabudowy: 15 m, z zastrzeżeniem pkt 6;

5) budynki kryte dachami o dowolnej geometrii, z zastrzeżeniem pkt 7;

6) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, maksymalna wysokość zabudowy: 9,5 m;

7) dla terenu objętego wydzieleniem wewnętrznym 1.U oznaczonym na rysunku planu, budynki kryte dachami stromymi;

8) dopuszcza się realizację maksymalnie dwóch mieszkań funkcyjnych w budynku wspólnym z prowadzoną działalnością gospodarczą;

9) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych: 3 000 m2, z zastrzeżeniem pkt 10;

10) minimalna powierzchnia nowo wydzielonych działek budowlanych w wydzieleniu wewnętrznym 1.U: 1 400 m2;

11) dopuszcza się lokalizację: a) wolno stojących tablic reklamowych lub wolno stojących urządzeń reklamowych (będących szyldami); o maksymalnej wysokości 7,5 m i łącznej powierzchni ekspozycyjnej jednostronnie nie przekraczającej 18,0 m2, b) tablic reklamowych, na wydzielonej na ten cel części elewacji, stanowiącej stały element wystroju architektonicznego, o powierzchni nie przekraczającej 10% elewacji.

Ustalenia inżynieryjne:

1) zaopatrzenie w wodę, gaz, ciepło, energię elektryczną oraz odprowadzenie ścieków i wód opadowych realizuje się w oparciu o sieci uzbrojenia w terenach: D.D.6125.KD.L, D.D.6129.KD.D, D.D.6130.KD.D, D.D.6108.U,P,S, D.D.6106.WS, D.D.6109.WS;

2) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację i budowę sieci elektroenergetycznej nn w nowej lokalizacji;

3) dopuszcza się przebudowę, rozbudowę, remont lub likwidację napowietrznych linii elektroenergetycznych SN i budowę jako sieci kablowych w nowej lokalizacji; 4) dopuszcza się lokalizację stacji transformatorowych SN/nn i realizację sieci elektroenergetycznych.

Zapraszam na prezentację

Już 16 lat Spełniamy Państwa Marzenia

" Szulc Nieruchomości"

Najlepsze Oferty Nieruchomości Kredytów

Bezpłatnie pomożemy uzyskać

Kredyt - Pożyczkę - Leasing

Kupujemy nieruchomości za gotówkę

 • numer oferty 411060
 • nieruchomość DZIAŁKA
 • operacja SPRZEDAŻ
 • cena 444 000 PLN
 • cena [m2] 250 PLN
 • miejscowość SZCZECIN
 • dzielnica DĄBIE
 • lokalizacja PRAWOBRZEŻE
 • rodzaj nieruchomości BUDOWLANA
 • forma własności WŁASNOŚĆ
 • powierzchnia działki 1 779 m2
 • rynek WTÓRNY
 • kształt działki NIEREGULARNY
 • długość działki 35
 • szerokość działki 21
 • instalacje WODA MIEJSKA, SZAMBO

Uwaga! Powyższe informacje zostały sporządzone na podstawie oświadczeń i nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa.
Mają one charakter informacyjny - zalecamy ich osobistą weryfikację.